Oferta

Faktoring

Jest to nowoczesna forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, pozwalająca poprawić płynność finansową. W zależności od skali działalności oraz potrzeb finansowych firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego.

Kredyty i pożyczki

Jest to najpopularniejsze zewnętrzne źródło finansowania firmy. Kredyt można uzyskać zarówno na inwestycje (zakup maszyn, środków transportu, nieruchomości, patentów), jak i bieżącą działalność gospodarczą. Kredyty obrotowe często udzielane są w formie linii kredytowych.

Ochrona należności

Zasadniczym świadczeniem jest obowiązek nabycia wierzytelności nie uregulowanej przez kontrahenta, która uprzednio została objęta ochroną. Usługa odznacza się niskimi kosztami, niskim udziałem własnym oraz, brakiem uznaniowości w decyzji o wypłacie zagwarantowanych środków.

Profesjonalna windykacja

Zapewniamy profesjonalne i skuteczne metody odzyskania należności przeterminowane na każdym etapie procesu - począwszy od wczesnego monitowania, do przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego.


Formularz kontaktowy

* Pola wymagane do wypełnienia

Nasze rozwiązania

Najbardziej popularną i podstawową odmianą faktoringu jest faktoring z regresem (niepełny). Faktor, odkupując należności, nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Gdy dłużnik nie ureguluje w terminie należności faktorant będzie musiał zwrócić wcześniej przyznaną mu zaliczkę. Z tej formy faktoringu warto korzystać, gdy długie terminy płatności wynikają ze specyfiki branży a płatnicy są dobrymi i wiarygodnymi partnerami handlowymi.

Brak płatności ze strony dłużnika nie musi zawsze wiązać ze sobą konieczności zwrotu zaliczki. Należności można zabezpieczyć stosując formę faktoringu bez regresu (pełny). Instytucja faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności, faktorant nie musi obawiać się z tego tytułu dodatkowych konsekwencji finansowych. Ze względu na ponoszone ryzyko faktora usługa jest droższa od faktoringu niepełnego.

W wyniku połączenia niektórych funkcji powyższych form powstał również tzw. faktoring mieszany. Jest to usługa, gdzie przedsiębiorca wybiera część kontrahentów, których chciałby ubezpieczyć od braku zapłaty. W tej sytuacji następuje rozłożenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta między dwa podmioty. Faktor przejmuje na siebie ryzyko tylko do pewnej kwoty a pozostała odpowiedzialność ciąży na faktorancie.

Przedsiębiorcy posiadający odbiorców zagranicznych mogą skorzystać z faktoringu eksportowego. Transakcje te w większości przypadków są ubezpieczone, więc ryzyko braku zapłaty należności ponosi faktor. Nim jednak dojdzie do zawarcia umowy instytucja faktoringowa dokona sprawdzenia kontrahentów za granicą i zbada ryzyko zawierania z nimi transakcji.

Faktoring to nie tylko finansowanie należności. Za pomocą faktoringu odwrotnego można finansować własne zobowiązania. Ten rodzaj faktoringu polega na regulowaniu przez faktora w imieniu przedsiębiorcy jego bieżących zobowiązań z tytułu transakcji handlowych. Następnie przedsiębiorstwo reguluje płatności na rzecz faktora, w ustalonym w umowie przedłużonym terminie, z uwzględnieniem prowizji faktoringowej.