Faktoring Broker

Windykacja

Wierzytelność może być powierzona na każdym etapie postępowania: polubownym, sądowym lub komorniczym. Wysoka skuteczność wynika z połączenia działań bezpośrednich oraz wykorzystania w procesie windykacji wszystkich dostępnych środków prawnych:

  • działania wywiadowcze ustalające składniki majątku dłużnika oraz monitorujące jego otoczenie biznesowe poprzedzające pierwsze rozmowy z dłużnikiem
  • osobisty kontakt z dłużnikiem
  • intensywne negocjacje
  • pełna obsługa prawna na wszystkich etapach windykacji
  • prowadzenie procedur sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego
  • aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych.Sprzedaż wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest najbardziej efektywnym sposobem na odzyskanie zamrożonego kapitału. Oferujemy kupno bezregresowe, przejmując ryzyko niewypłacalności dłużnika i zapewniając spieniężenie należności w ciągu kilku do kilkunastu dni.

Takie rozwiązanie jest dla wierzyciela, który chce skupić się na swojej podstawowej działalności, rozwiązaniem bardzo efektywnym kosztowo i czasowo. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy pilnie potrzebują środków obrotowych i chcą zredukować koszty dochodzenia swoich roszczeń

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa.
Wypełnij formularz kontaktowy i poznaj
najszersze porównanie ofert!

Schemat działania:

1. Przygotowanie planu windykacyjnego
Jeszcze przed podpisaniem Umowy Klient przekazuje windykatorowi podstawowe informacje dotyczące wierzytelności, w szczególności dane teleadresowe dłużnika, nominał wierzytelności i termin płatności. Na podstawie przekazanych informacji jest przeprowadzany wywiad gospodarczy, którego wyniki są następnie udostępniane Wierzycielowi bezpłatnie i stanowią podstawę do przedstawienia oferty oraz przygotowania planu windykacyjnego. Plan jest dostosowywany każdorazowo do charakteru wierzytelności i profilu dłużnika. Stosownie do planu wyznaczany jest zespół windykacyjny.

2. Windykacja polubowna
Po podpisaniu Umowy są podejmowane działania zmierzające do osiągnięcia porozumienia co do harmonogramu spłaty wierzytelności. Opierają się one na bezpośrednim osobistym kontakcie z dłużnikiem i szybkiej kontrargumentacji jego zarzutów. Dobór narzędzi windykacyjnych jest dostosowany do specyfiki dłużnika: poczynając od negocjacji po umieszczenie na giełdach wierzytelności, poinformowanie otoczenia biznesowego dłużnika o jego nierzetelności i działania medialne. Celem tej fazy jest zawarcie porozumienia o spłacie przewidującego jej tryb oraz zabezpieczenia. Zawarcie takiego porozumienia jest także korzystne dla dłużnika, gdyż unika on w ten sposób kosztów ewentualnego procesu oraz ma gwarancję, że w razie realizacji ustaleń działania windykacyjne nie będą intensyfikowane.

3. Postępowanie sądowe
W uzasadnionych przypadkach wierzytelności są kierowane na drogę sądową. Windykator zapewnia pełną obsługę dokumentacyjno-prawną procesu i kredytuje koszty zastępstwa procesowego. Korzystając z wiedzy pracowników firmy windykacyjnej Wierzyciel może maksymalnie skrócić czas postępowania sądowego. Dodatkowymi korzyściami dla wierzycieli jest oszczędność czasu związana z outsourcingiem działań windykacyjnych oraz nieponoszenie kosztów obsługi prawnej. Wszelkie czynności na tym etapie prowadzi kancelaria prawa gospodarczego. Wszelkie informacje o przebiegu postępowania sądowego są udostępniane na bieżąco.

4. Egzekucja komornicza
Po uzyskaniu tytułu wykonawczego windykatorzy biorą czynny udział w czynnościach komorniczych. Komornik żąda wskazania majątku dłużnika, który może zaspokoić roszczenia, a rolą windykatora jest monitorowanie ruchów majątkowych dłużnika od momentu przyjęcia sprawy i wskazanie na etapie egzekucji konkretnych rozwiązań komornikowi. Udział windykatora w czynnościach komorniczych w siedzibie dłużnika umożliwia mu błyskawiczną reakcję na rozwój wydarzeń w trakcie egzekucji i zapobiega ewentualnym nieprawidłowościom w postępowaniu egzekucyjnym.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.