Faktoring Broker

Ochrona należności

Usługa ochrony należności (kredytu kupieckiego) jest adresowana głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Konstrukcja produktu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez Klientów, którzy skorzystali z dostępnych ofert ubezpieczeń handlowych: jasność transakcji, brak uznaniowości w decyzji o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej, niskie koszty. Zasadniczym świadczeniem jest obowiązek nabycia wierzytelności nie uregulowanej przez kontrahenta, która uprzednio została objęta ochroną. W okresie trwania umowy są przejmowane od Klienta obowiązki monitoringu płatności oraz sytuacji majątkowej dłużnika, a po upływie określonego okresu od terminu płatności windykator podejmuje czynności windykacyjne wraz z zobowiązaniem do kupna w razie nieodzyskania długu.

Ochrona należności odznacza się niskimi kosztami składki, niskim udziałem własnym oraz, co warte podkreślenia, brakiem uznaniowości w decyzji o wypłacie zagwarantowanych uprzednio środków. Nie znajdujące uzasadnienia zarzuty dłużnika lub nieprzekazywanie przez Klienta pisemnych informacji o pogarszającej się sytuacji majątkowej dłużnika (o których nie zawsze może wiedzieć) nie zwalnia firmy podejmującej się ochrony należności z odpowiedzialności. Na Klienta nie jest nakładany szereg obowiązków, mających na celu minimalizację lub nie powstanie szkody, gdyż jest to termin niedookreślony, który stwarza pole do nadużyć i uznaniowości. Termin wypłaty środków jest z góry określony i niezależny od terminu prawnie stwierdzonej niewypłacalności dłużnika, a przesłanki wyłączenia odpowiedzialności są enumeratywnie określone w umowie.

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa.
Wypełnij formularz kontaktowy i poznaj
najszersze porównanie ofert!

Schemat działania:

1. Firma obejmuje gwarancją spłaty należności wobec kontrahentów wskazanych przez Klienta na etapie podpisywani umowy. Każdy z nich podlega weryfikacji. Na podstawie wyników wywiadu gospodarczego jest ustalana maksymalna gwarantowana kwota wypłacanych środków dla poszczególnego kontrahenta.

2. Po objęciu ochroną Klient ma obowiązek uiścić opłatę ryczałtową za objęcie gwarancją wypłaty. Pracownicy firmy stale monitorują opóŸnienia w zapłacie i sytuację majątkową kontrahenta. Do tych informacji ma dostęp także Klient.

3. Po 14-30 dniach od upływu terminu płatności Klient ma obowiązek przekazać nieuregulowaną wierzytelność na zasadzie cesji powierniczej celem podjęcia działań windykacyjnych. W ciągu 90 dni firma windykacyjna podejmuje we własnym imieniu czynności windykacyjne, mające na celu uzyskanie spłaty należności od nierzetelnego kontrahenta. Podjęcie czynności windykacyjnych wiąże się z dodatkową prowizją windykacyjną, ustalaną na etapie podpisywania umowy. Prowizja jest naliczana wyłącznie od kwot odzyskanych przez Gwaranta na rzecz Klienta.

4. Po upływie okresu prowadzenia czynności windykacyjnych (90 dni) następuje moment świadczenia windykatora, który jest zobowiązany do nabycia niespłaconej wierzytelności (cena wierzytelności jest ustalana na etapie podpisywania umowy). Kupno jest bezregresowe. Kwota równoważna cenie wierzytelności jest przelewana na konto Klienta w ciągu 7 dni, a wierzytelność staje się składnikiem majątkowym firmy windykacyjnej. Dzięki temu Klient może wyksięgować przeterminowaną wierzytelność i uniknąć tworzenia odpisów aktualizacyjnych pomniejszających wynik finansowy.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.