Faktoring Broker

REGULAMIN:

Regulamin korzystania z informacyjnego Serwisu pod domeną internetową www.faktoringbroker.pl lub www.faktoring-broker.pl prowadzonego i oferowanego przez FaktoringBroker Sp. z o.o.

§ 1. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Serwis prezentowany pod domeną internetową www.faktoringbroker.pl lub www.faktoring-broker.pl prowadzony jest przez firmę FaktoringBroker Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Purkyniego 1, kod pocztowy 50-155, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363510, zwaną w dalszej części Regulaminu oraz Polityki Prywatności jako Operator.
2. Przez Serwis rozumie się witrynę internetową stworzoną i udostępnioną przez Operatora, zawierającą odpowiednie teksty i prezentacje, dostępną w sieci Internet pod domenami www.faktoringbroker.pl lub www.faktoring-broker.pl.
3. Przyjmuje się, że każda osoba (użytkownik), która korzysta z Serwisu, zapoznała się z niniejszym Regulaminem.
4. Każda osoba (użytkownik) korzystająca z Serwisu akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Przez korzystanie z Serwisu rozumie się m.in. wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i postaci, na własne lub cudze potrzeby treści zawartych w Serwisie.
6. Osoba (użytkownik), która zarejestrowała się w Serwisie zgadza się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail artykułów sponsorowanych, reklam, publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

§ 2. Odpowiedzialność Operatora

1. Serwis nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie materiały nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu wspomnianej ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
2. Treść serwisu nie stanowią również oferty lub reklamy instrumentów finansowych i ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Poszczególne artykuły są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.
3. Zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań w celu przygotowywania materiałów o najwyższej jakości. Należy jednak pamiętać, iż istnieje możliwość błędów w prezentowanych danych liczbowych oraz tekstach, co wynika z czynnika ludzkiego oraz technologicznego. Cały zespół dołoży wszelkich starań aby tego typu sytuacje zdarzały się możliwie jak najrzadziej.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku dostępu do Serwisu, gdy tego typu awaria spowodowany jest okolicznościami leżącymi po stronie osób trzecich lub spowodowane są działaniem siły wyższej.
5. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu, które mogą być spowodowane m.in. wdrażaniem zmian w treściach lub funkcjonalnościach, awarią lub konserwacją serwerów.

§ 3. Prawa autorskie

1. Zawartości Serwisu są chronione na ogólnych zasadach, przez przepisy prawa autorskiego. Zabronione jest kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim materiałów zawartych w Serwisie bez pisemnej zgody Operatora.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Prezentowana w Serwisie Polityka prywatności oraz polityka dotycząca cookies stanowi integralna część Regulaminu.
2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy sąd powszechny we Wrcławiu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności zamieszczone będą w Serwisie, na podstronie dotyczącej odpowiednio Regulaminu lub Polityki Prywatności. Wchodzą one w życie z dniem publikacji chyba, że zapisy będą stanowić inaczej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej polityki prywatności. Dotyczy w szczególności użytkowników wypełniających i wysyłających wnioski oraz formularze kontaktowe.

FaktoringBroker Sp. z o.o. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach (użytkownikach) do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Każdy użytkownik serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (biuro@faktoringbroker.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

FaktoringBroker Sp. z o.o. zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204) użytkownik serwisu musi wcześniej wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES:

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu jest FaktoringBroker Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.